รายงานการประชุมคณะกรรมการ RDU Service Plan ครั้งที่ 1/2560