มุมกฎหมาย

ข่าวและประชาสัมพันธ์

Who's Online

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 965082
Meeting Pattani Hospital

 

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ : ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องสำคัญแจ้งที่ประชุมทราบ

     ๑.๑ วาระก่อนการประชุม

           ๑.๑.๑ รายงานตัวแพทย์ประจำบ้าน     

           ๑.๑.๒ กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล     ดาว์นโหลด

           ๑.๑.๓ กิจกรรมวิชาการ     

     ๑.๒ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒      ดาว์นโหลด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว/ติดตาม

     ๓.๑ การบริหารงานการเงินการคลัง

           ๓.๑.๑ รายงานการเรียกเก็บเงินสิทธิ์ต่างๆ      ดาว์นโหลด

           ๓.๑.๒ รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล     

     ๓.๒ IC     

     ๓.๓ แผนครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒     

     ๓.๔ แผนยุทธศาตร์ปี ๒๕๖๒ และติดตามตัวชี้วัด     

     ๓.๕ ทรัพยากรบุคคล     

     ๓.๖ Green and clean      

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

     ๔.๑ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำติชม       ดาว์นโหลด

     ๔.๒ สรุปผลการตรวจราชการปี ๒๕๖๒     

     ๔.๓ แจ้งเพิ่มสถานพยาบาลเรือนจำกลางปัตตานี      

     ๔.๔ รายงานการตรวจรับเครื่องมือแพทย์งบพระราชทาน      

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

      -

--------------------------------------------------

 

ระเบียบวาระการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องสำคัญแจ้งที่ประชุมทราบ

     ๑.๑ วาระก่อนการประชุม

           ๑.๑.๑ กิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล     ดาว์นโหลด

           ๑.๑.๒ กิจกรรมวิชาการ     ดาว์นโหลด

     ๑.๒ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ      ดาว์นโหลด

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒      ดาว์นโหลด

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว/ติดตาม

     ๓.๑ การบริหารงานการเงินการคลัง

           ๓.๑.๑ รายงานการเรียกเก็บเงินสิทธิ์ต่างๆ     ดาว์นโหลด

           ๓.๑.๒ รายงานฐานะการเงินของโรงพยาบาล     ดาว์นโหลด

     ๓.๒ HA      ดาว์นโหลด

     ๓.๓ IC      ดาว์นโหลด

     ๓.๔ รายงานความเสี่ยง      ดาว์นโหลด

     ๓.๕ แผนครุภัณฑ์ปี ๒๕๖๒      ดาว์นโหลด

     ๓.๖ แผนยุทธศาตร์ปี ๒๕๖๒ และติดตามตัวชี้วัด      ดาว์นโหลด

     ๓.๗ ทรัพยากรบุคคล      ดาว์นโหลด

     ๓.๘ Green and clean       ดาว์นโหลด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

     ๔.๑ สรุปการตรวจสุขภาพของผู้ใช้สิทธิประกันสังคม      ดาว์นโหลด

     ๔.๒ เรื่องเงินสวัสดิการ       ดาว์นโหลด

     ๔.๓ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ คำติชม       ดาว์นโหลด

     ๔.๔ ITA       ดาว์นโหลด

     ๔.๕ โภชนา Low Salt Patani       ดาว์นโหลด

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

      -

 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์เจ๊ะอิดเร๊ะ ดือเระ
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ผลตรวจ covid-19

ผ่านการรับรอง

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา