Who's Online

เรามี 7 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 308864

FacebookLikeBox

ประกาศ

โรงพยาบาลปัตตานี มีความประสงค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

  1. กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 1 ตำแหน่ง
  2. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ 1 ตำแหน่ง
  3. พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

  1. รับย้ายข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด
  2. รับสมัครคัดเลือกข้าราชให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ รับจำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด

กลุ่มงานเภสัชกรรม รับสมัครคัดเลือกข้าราชให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ รับจำนวน 1 ตำแหน่ง รายละเอียด


การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ว114)
รายละเอียด


** รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-19 พฤศจิกายน 2562
ในวันและเวลาราชการ **


 

ผู้อำนวยการ

 
นายแพทย์สมบัติ สธนเสาวภาคย์
ผู้อำนวยการ 
โรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา