แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (โครงการค่าเสื่อมปี 2560)