Who's Online

เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สติถิการใช้งาน

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 238810

FacebookLikeBox

ประกาศ.....รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา 
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน อัตรา 
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา 
ตำแหน่ง พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน อัตรา 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน อัตรา 
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน อัตรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  >> ดาว์โหลด <<

 

ผู้อำนวยการ

 
นพ.ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปัตตานี 

ข่าวและประชาสัมพันธ์

ผ่านการรับรอง

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

ระบบนัดออนไลน์

ป้ายโฆษณา